Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i Administratorem niniejszej strony internetowej, dostępnej pod adresem internetowym https://wykryjangine.pl jest:
ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie, pod adresem Cypriana Kamila Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, NIP: 7532438338, REGON: 362556560;
1.2. Kontakt z Właścicielem / Administratorem strony wykryjangine.pl jest możliwy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@labhome.pl;
b) telefonicznie: +48 730 332 383 w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze;
c) pisemnie na adres: ZBADAJSIE SP. Z O.O. ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
1.3. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniona na stałe w stopce strony wykryjangine.pl zapewniając pełną transparentność jej zapisów. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z jej treścią oraz ma możliwość przeczytania, pobrania oraz wydrukowania Polityki prywatności;
1.4. Użytkownik strony wykryjangine.pl przed rozpoczęciem korzystania ze strony powinien zapoznać się z Niniejszą Polityką prywatności;
1.5. Przeglądanie strony wykryjangine.pl przez Użytkownika jest traktowane jako jego zgodę na niniejszą Politykę prywatności;
1.6. Korzystanie ze strony internetowej wykryjangine.pl jest możliwe poprzez posiadanie dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu: przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www;
1.7. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek zasobów internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Safari IOS (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek);
1.8. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze strony wykryjangine.pl w sposób nie zakłócający jej pracy i funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań SPAMOWYCH;
c) korzystania z wszelkich autorskich treści zamieszczonych w ramach strony wykryjangine.pl – jedynie w zakresie użytku osobistego;
1.9. Produkt prezentowany za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;
1.10. Produkt prezentowany za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest wyrobem  medycznym do samokontroli – wyrób medyczny do diagnostyki in vitro przeznaczony przez wytwórcę do używania w warunkach domowych przez osobę niebędącą profesjonalnym użytkownikiem, która będzie odnosiła wynik testu do osoby badanej;

II. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

2.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich osób korzystających ze strony wykryjangine.pl, a także zakres oraz cel ich przetwarzania;
2.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony wykryjangine.pl jest: ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, NIP: 7532438338, REGON: 362556560, zwana w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”;
2.3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części Polityki prywatności „RODO”;
2.4. Gromadzone przez stronę wykryjangine.pl dane osobowe obejmują:
a) adres IP;
2.5. Dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości odwiedzania strony przez użytkowników strony;
2.6. Dane osobowe nie są udostępniane, przekazywane ani użyczane innym podmiotom dla celów marketingowych bezpośrednio przez Administratora;
2.7. Podawanie danych osobowych przez użytkowników strony wykryjangine.pl jest dobrowolne, wynika z ich nieprzymuszonej woli oraz odbywa się na podstawie odwiedzenia strony;
2.8. Użytkownik niniejszej strony, który odwiedził stronę wykryjangine.pl może w dowolnym momencie:
a) cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych;
b) uzyskać prawo dostępu do swoich danych osobowych;
c) sprostować swoje dane;
d) usunąć swoje dane;
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość email na adres: info@labhome.pl;
2.9. Cofnięcie zgody bądź usunięcie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem bądź usunięciem danych;
2.10. Użytkownikowi strony wykryjangine.pl, którego dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych);
2.11. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, to znaczy dostawcy infrastruktury technicznej, hostingu niniejszej strony:
nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków
NIP: 675-140-29-20;
2.12. Akceptując niniejszą Politykę prywatności użytkownik strony wykryjangine.pl wyraża zgodę na powierzanie przetwarzania jego danych osobowych przez wyżej wymieniony podmiot, który z chwilą przejęcia danych osobowych ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie, na co Użytkownik strony wyraża swoją zgodę;
2.13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne do zapobiegania pozyskiwania danych osobowych przez osoby niepowołane;
2.14. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora;
2.15. Strona wykryjangine.pl korzysta z protokołu https oraz posiada certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) sygnowany przez CERTUM (Powszechne Centrum Certyfikacji). Certyfikat SSL gwarantuje szyfrowanie oraz poufność danych;
2.16. Strona wykryjangine.pl posiada wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sygnalizuje Internautom, że znajdują się na stronie godnej zaufania, która pochodzi z pewnego źródła;

III. Polityka cookies

3.1. Strona wykryjangine.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies, zwane również “ciasteczkami” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w pamięci urządzenia użytkownika (np. komputer PC, laptop, smartphone etc.) – w przeglądarce internetowej lub na twardym dysku komputera użytkownika, który przegląda stronę internetową (taką, na której są stosowane pliki cookies). W razie ponownej wizyty użytkownika pliki cookies dostosowują stronę internetową do jego preferencji oraz pozwalają na rozpoznanie urządzanie końcowego;
3.2. Informacja o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę znajduje się na stałe w stopce strony wykryjangine.pl zapewniając transparentność tej informacji względem Użytkownika;
3.3. Użytkownicy w każdym czasie mogą (w programie służącym do przeglądania stron internetowych) zmienić ustawienia dotyczące cookies. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików;
3.4. Wszelkie informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarka internetowa);
3.5. Administrator strony informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych niniejszej strony;

IV. Postanowienia końcowe

4.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności strony wykryjangine.pl bez powiadomienia i uprzedzenia;
4.2. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę wykryjangine.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności;
4.3. Jedynym podmiotem uprawionym i właścicielem niniejszej strony jest ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
4.4. Wszelkie treści pisane, opracowania, treści graficzne oraz zdjęcia zawarte w niniejszej stronie zostały opracowane lub zakupione przez Właściciela strony oraz są objęte Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych; obowiązuje zakaz ich kopiowania, rozpowszechniania, powielania oraz wszelkiej modyfikacji pod odpowiedzialnością karną;
4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawie autorskim oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium państwa polskiego;

Data publikacji: 13.03.2019 r.