Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem niniejszej strony internetowej, dostępnej pod adresem internetowym https://wykryjangine.pl jest:
ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie, pod adresem Cypriana Kamila Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, NIP: 7532438338, REGON: 362556560 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł wpłaconym w całości;
1.2. Działalność gospodarcza Spółki prowadzona jest także pod adresem:
ul. Cypriana Kamila Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
1.3. Kontakt z Właścicielem jest możliwy:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@labhome.pl;
b) telefonicznie: +48 730 332 383 w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze;
c) pisemnie na adres: ZBADAJSIE SP. Z O.O. ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
1.4. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
1.5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony dla użytkowników niniejszej strony zapewniając pełną transparentność zasad z jej korzystania;
1.6. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe poprzez posiadanie dostępu do urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu: przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www;
1.7. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek zasobów internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Safari IOS (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek);
1.8. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z warunkami Regulaminu, który na stałe znajduje się w stopce strony – w związku z czym Użytkownik ma możliwość przeczytania, pobrania oraz wydrukowania niniejszego Regulaminu;
1.9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze strony w sposób nie zakłócający jej pracy i funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań SPAMOWYCH;
c) korzystania z wszelkich autorskich treści zamieszczonych w ramach strony – jedynie w zakresie użytku osobistego;
1.10. Produkt prezentowany za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;

II. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

2.1. Użytkownik strony wykryjangine.pl przed rozpoczęciem korzystania ze strony powinien zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności oraz Regulaminem;
2.2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich osób korzystających ze strony wykryjangine.pl, a także zakres oraz cel ich przetwarzania;
2.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników niniejszej strony wykryjangine.pl jest:ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000577238, NIP: 7532438338, REGON: 362556560, zwana w dalszej części Polityki prywatności „Administratorem”;
2.4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części Polityki prywatności „RODO”;
2.5. Gromadzone przez stronę wykryjangine.pl dane osobowe obejmują: adres IP;
2.6. Dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości odwiedzania strony przez użytkowników strony;
2.7. Dane osobowe nie są udostępniane, przekazywane ani użyczane innym podmiotom dla celów marketingowych bezpośrednio przez Administratora;
2.8. Podawanie danych osobowych przez użytkowników strony wykryjangine.pl jest dobrowolne, wynika z ich nieprzymuszonej woli oraz odbywa się na podstawie odwiedzenia strony;
2.9. Użytkownik niniejszej strony, który odwiedził stronę wykryjangine.pl może w dowolnym momencie:
a) cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych;
b) uzyskać prawo dostępu do swoich danych osobowych;
c) sprostować swoje dane;
d) usunąć swoje dane;
W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość email na adres: info@labhome.pl;
2.10. Cofnięcie zgody bądź usunięcie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem bądź usunięciem danych;
2.11. Użytkownikowi strony wykryjangine.pl, którego dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych);
2.12. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, to znaczy dostawcy infrastruktury technicznej, hostingu niniejszej strony:
nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków
NIP: 675-140-29-20;
2.13. Akceptując niniejszą Politykę prywatności użytkownik strony wykryjangine.pl wyraża zgodę na powierzanie przetwarzania jego danych osobowych przez wyżej wymieniony podmiot, który z chwilą przejęcia danych osobowych ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie, na co Użytkownik strony wykryjangine.pl wyraża swoją zgodę;
2.14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne do zapobiegania pozyskiwania danych osobowych przez osoby niepowołane;
2.15. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora;
2.16. Strona wykryjangine.pl korzysta z protokołu https oraz posiada certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) sygnowany przez CERTUM (Powszechne Centrum Certyfikacji). Certyfikat SSL gwarantuje szyfrowanie oraz poufność danych;
2.17. Strona wykryjangine.pl posiada wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sygnalizuje Internautom, że znajdują się na stronie godnej zaufania, która pochodzi z pewnego źródła;
2.18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób stronę wykryjangine.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności;

III. Polityka cookies

3.1. Właściciel strony wykryjangine.pl wykorzystuje pliki cookies poprzez użycie informacji zapisanych za ich pomocą w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników;
3.2. Użytkownicy w każdym czasie mogą (w programie służącym do przeglądania stron internetowych) zmienić ustawienia dotyczące cookies. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików;
3.3. Wszelkie informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarka internetowa);
3.4. Właściciel strony wykorzystuje informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych niniejszej strony;

IV. Właściciel niniejszej strony zastrzega sobie prawo do

4.1. Dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu bez powiadomienia i uprzedzenia;

V. Wszelkie prawa zastrzeżone

5.1. Jedynym podmiotem uprawionym do niniejszej strony jest ZBADAJSIE SP. Z O.O. z siedzibą w Nysie przy ul. Norwida 1/2, 48-300 Nysa;
5.2. Wszelkie treści pisane, opracowania, treści graficzne oraz zdjęcia zawarte w niniejszej Stronie zostały opracowane lub zakupione przez Właściciela strony oraz są objęte Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych; obowiązuje zakaz ich kopiowania, rozpowszechniania, powielania oraz wszelkiej modyfikacji pod odpowiedzialnością karną;

VI. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawie autorskim oraz inne akty prawne obowiązujące na terytorium państwa polskiego;
6.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem strony, a Użytkownikiem rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Właściciela niniejszej strony;

Data publikacji: 13.03.2019 r.